Vattenveckan 2 september

Vattenvård i jordbrukslandskapet

Kom och träffa flera olika aktörer som alla arbetar för bättre vattenkvalitet i Sörmland! Arrangörer: Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Södermanland, Katrineholms kommun, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, LIFE IP Rich Waters. Tid: Tid: 13–17 (Se beskrivning av respektive aktivitet för klockslag) Plats: Öljarens strand, infart från allén, Gimmersta Säteri

13.00 – 14.00 LEVA – Lokalt engagemang för vatten – nya ar­betssätt i det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. LEVA-samordnarna Anna Eklund och Jenny Jochnich berättar om utmaningar och framgångar i vattenarbetet och hur de når lokalt engagemang för vatten.

14.00 – 15.00 Sugmuddring i Öljaren – för minskad in­terngödning i sjön Öljaren. Projektledare och arrendator berättar om det spännande pilotprojektet inom LIFE IP Rich Waters där sediment från Öljaren ska sugas upp och användas som näring på åker- och betesmarker.

14.00 – 15.00 Dikenas funktion för vattenvård i od­lingslandskapet /GREPPA näringen. Studiecirklar och rådgivning kring att äga och förvalta diken. Träffa Kjell Johansson och Karin Oscarsson från LRF, samt Klas Fre­driksson, Greppa näringen/Länsstyrelsen och diskutera dränering och dikenas funktion i odlingslandskapet och i vattenvården.

16.00 Vattenvårdsförbundens mångsidiga verksamhet för bättre status i våra vatten. Representanter för Hjälmarens vattenvårdsförbund & Nyköpingåarnas Vattenvårdsför­bund finns på plats för att berätta hur de hjälper till att starta och driva samarbetsprojekt för bättre vatten.

Inlagd i kategori: