Provtagning i Blackstaån

Från hösten 2019 till december 2020 har det genomförts provtagning på 9 provpunkter i Blackstaån och dess biflöden.

Blackstaåns avrinningsområde-överenskommet arbetssätt

Syftet är att komplettera Hjälmarens vattenvårdsförbunds projekt ”stärkt lokalt samarbete för åtgärder mot övergödningen i Blackstaåns avrinningsområde” I detta projekt ges det möjlighet att i samarbete med markägarna identifiera lämpliga åtgärder, för minskning av övergödande ämnen. Länsstyrelsen Mededel är LOVA- medfinansiärer i projektet är Örebro kommun, LRF, Pryz och Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Strukturkalkning

Via åtgärdssamordnaren har lantbrukare haft möjlighet att söka ersättning för strukturkalkning av åkermark. Under 2020 har 85 hektar kalkats och för 2021 beräknas det kalkas ytterligare 95 hk

Grävutbildning

I november 2020 gemfördes det första utbildningstillfället för grävavåtmark. En uppskattas utbildningsdag.

Förstudie av lämpliga åtgärder

Projektet syftar till att lokalisera lämpliga vattenåtgärder uppströms i skogsmark.

ovriga-projekt