Med att ha en projektanställd åtgärdsamordnare kunna påskynda och stärka vattenvårdsarbetet i hela Eskilstunaåns avrinningsområde, samt bidra till förbättrad status i Hjälmaren samt uppströms vattendrag och sjöar med måttlig, otillräcklig, eller dålig status enligt vattendirektivet. Det långsiktiga målet med en åtgärdssamordnare är minska övergödningen, genom att minska tillförsel av sediment, kväve och fosfor till Hjälmaren samt att öka avrinningsområdets buffertkapacitet för vatten. Åtgärder som görs i vattendragen ska gynna ekosystemtjänster i landskapet. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet "Ingen övergödning" samt "En livsmedelsstrategi för Sverige -fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet".

Åtgärdssamordnaren ska stödja lantbrukare, markägare och kommuner i prioriterade delavrinningsområden inom Eskilstunaåns avrinningsområde med lokal åtgärdssamordning för minskad övergödning. Dra nytta av lärdomar kring framgångsrika arbetssätt som utvecklats inom LEVA (Lokalt engagemang för vatten) nationellt och i Blackstaåns avrinningsområde. Åtgärdssamordnarens arbetstid ska bidra till konstruktiv projektutveckling, särskilt fokuserad på projekt som hjälper många aktörer samtidigt.

Åtgärdssamordnaren roll är att förvalta resultat från tidigare projekt och genom att finnas tillgänglig för intressenter i vårt område öka takten på åtgärdsarbetet mot övergödning i hela Eskilstunaåns avrinningsområde.

1) Beskrivning av huvudsakliga belastningen och nulägessituation för Hjälmaren och avrinningsområdet.

2) Kartläggning av möjliga konkreta och genomförbara åtgärder som minskar övergödningen.

3) Utveckling av projektförslag med budget, stegvis genomförande riktade till specifika övergödningsproblem och verksamheter.

4) Framtagande av utkast till övergödningsplan och förslag på koordination av fortsatt åtgärdsarbete.

Genom att ha en erfaren praktiskt inriktad lokal åtgärdsamordnare på plats vid Hjälmarens Vattenvårdsförbund skulle det kunna stärka teamet och bidra till ökad takt i fysisk anläggning av vattenvårdsåtgärder inom hela vårt avrinningsområde. Arbetssätt, erfarenheter, kompetens & nätverk utvecklade inom LEVA, LIFE IP Rich Waters, Water-Co governance, Lokal vattensamverkan kommer att utnyttjas. Åtgärdssamordnaren kommer kunna stimulera och hjälpa till att åtgärder kan genomföras för att minska övergödning i avrinningsområdet.

 

 

Bild3-LEva

Anna Eklund som tidigare arbetade som åtgärdsamordnare i Blackstaån kommer nu utöka sitt arbetsområde till hela Eskilstunaåns avrinningsområde.

Vill du komma i kontakt med henne kan du nå henne på

Mobil nummer: 070-251 18 72
Epost: anna.eklund@hjvvf.se