I ett kontrollprogram ska det framgå vad som ska analyseras och på vilka platser som provtagningen ska ske. Nuvarande kontrollprogram som finns i Eskilstunaåns avrinningsområde gäller från 2016-2021, så under året ska ett nytt kontrollprogram tas fram och en ny upphandling ske. Kontrollprogrammet följer samma cykel som vattenförvaltningen, det är för att kunna införa eventuellt nya parametrar som beslutats.

Målet är att analysera vattenkemiska och fysikaliska analysparametrar i sjöar och vattendrag. Några av parametrarna är övergödande ämnen, försurande ämnen och metaller. Förbundet har genomfört provtagning av andra parametrar exempelvis läkemedel och PFAS, men dessa har drivits utanför själva kontrollprogrammet.

I kontrollprogrammet finns 44 provpunkter i både sjöar och vattendrag. Intervallet på provtagningen i provpunkterna kan variera. Bottenfaunaprover görs både i sjöar och vattendrag en gång per år samt växtplankton i sjöar undersöks varje år i Hjälmaren men vartannat år i övriga sjöar.

För mer information om provtagningen och kontrollprogrammet se även Länsstyrelsen/VISS