Att minska belastningen av främst näringsämnen till Hjälmaren och på sätt bidra till att miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status” kan nås senast 2027. Hjälmarens Vattenvårdsförbund fungerar som sökande i LOVA projekt Kalkfilterdikeskampanj 2022. Markägare, lantbrukare, dikningsentreprenörer och kalkfilterdikesentreprenörer är målgruppen. Utförare och ansvariga för genomförandet är Hjälmarens Vattenvårdsförbund i samarbete med anlitade konsulter.

Många andra typer av åtgärder såsom våtmarker, minivåtmarker, fosfordammar och biotopvårdande insatser, åtgärder mot intergödningen mm kommer att krävas för att nå målet God ekologisk status i Hjälmaren, men vattenvårdsåtgärden kalkfilterdiken och arbete med att förbättra markstruktur och jord-hälsa kvarstår fortsatt som bra och kostnadseffektiva åtgärder på många ställen inom Eskilstunaåns avrinningsområde.

Syftet med projektet är att öka möjligheten för att Hjälmaren ska nå miljökvalitetsnormen god status genom att minska belastningen av framför allt näringsämnen från tillrinnande vattendrag.

Arbetets mål:

  • En lista över tillgängliga entreprenörer som erbjuder tjänsten anläggning av kalkfilterdike/ kalkfilterbädd
  • Informationsfilm
  • A5 broschyr
  • En fältvandring med markägare genomförd
  • Ett infomöte med entreprenörer genomfört
  • En lista med intresseanmälningar för kalkfilterdikesanläggning med fastighet, avrinningsområde och antal hektar.
  • Antingen enskilda ansökningar eller en samlad ansökan för anläggning av kalkfilterdiken inom Eskilstunaåns avrinningsområde.

Detta ska leda till:

Bättre vattenkvalitet, Förbättrad markstruktur, Ökad bördighet, Ökad markbiologi, Minskad erosion. Bidrar till uppfyllandet av miljömålen Ingen Övergödning, Levande Sjöar och vattendrag,

Vill du veta mer kan du kontakta Anna Eklund

Anna Eklund på 070-251 18 72
anna.eklund@hjvvf.se